Νέες εγκαταστάσεις...

Εγκαταστάσεις θυρών

Ανιχνευτής πλαστότητας χαρτονομισμάτων

 

CCE 1800 NEO

Cash Concepts Europe GmbH, Γερμανίας

Ανιχνευτές πλαστότητας χαρτονομισμάτων

Διαθέτει τρείς από τις πιο αξιόπιστες τεχνολογίες αναγνώρισης πλαστών στην αγορά.

QMATIC Συστήματα προτεραιότητας
Συστήματα προτεραιότητας

Η εταιρεία μας Χ. ΘΕΟΔΟΣΗΣ Α.Β.Ε.Ε. από 31/03/05 έχει πιστοποιήσει με το σύστημα διαχείρισης ποιότητας στις υπηρεσίες της όπως την Εμπορία, Αντιπροσώπευση, Διάθεση και Τεχνική Υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων, αυτοματισμών Τραπεζών και Επιχειρήσεων με απώτερο στόχο την ολική ικανοποίηση των πελατών της. Η εταιρεία προέβει στην αναθεώρηση του συστήματος σε ISO 9001:2008. Επίσης η Χ. ΘΕΟΔΟΣΗΣ Α.Β.Ε.Ε. έχει ενταχθεί, από τις 04/10/05, στο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).

Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρησης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)